SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/014 | 9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Intézmény logo

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Iskolai alapítvány

Iskolai alapítvány

A GYŐRI BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNYA A TANULÓIFJÚSÁGÉRT’

9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Telefon: +36 96 529 520

Adószám: 18529966-1-08

Számlaszám: OTP: 11737007-20566461

A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért”

Alapítvány Alapító Okirata

(egységes szerkezetben 2004. február 26-án és 2010. január 15-én kelt módosítással)

A Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium (9025 Győr,

Cinka Panna u. 2.) a továbbiakban, mint alapító, ezen okirattal alapítványt hoz létre.

1./ Neve: „A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért.”

Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján közhasznú szervezet.

2./ Székhelye: 9025 Győr, Cinka Panna u. 2.

3./ Célja: a) Az iskolába felvételt nyert, ott tanulói jogviszonyban álló, vagy a legutóbbi tanévben tanulói jogviszonyban volt diákok és diákcsoportok iskolai tevékenységével szorosan összefüggő vagy egyébként az ahhoz kapcsolódó társadalmilag hasznos tevékenységének, ezen kívül ugyanezen kört érintően az iskola által támogatott szabadidős programok anyagi támogatása, az azokhoz való megfelelő hozzájárulás, illetve rendkívüli vagy rendszeres egyéni segélyezés.

b.) az iskola nevelési – oktatási tárgyi eszközei bővítésének támogatása, tantermek,  bútorzat javítási, fejlesztési segítése,

Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére céljával összhangban a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c.) pontjában meghatározott következő közhasznú tevékenységet látja el:

a.)    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

b.)    kulturális tevékenység,

c.)    gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

A közhasznú szolgáltatások bárki számára elérhetők.

4./ Vagyona:

100.000.- Ft (Egyszázezer forint), mely összeget az alapító bocsátja az alapítvány rendelkezésére az alapító okirathoz csatolt csekkszámlával igazoltan.

5./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki céljával egyetért, s e célra bármilyen összeget az alapítvány csekkszámlájára befizet, részére értékkel bíró ingó tárgyat, vagy ingatlant, illetve vagyoni értékű jogot juttat.

Az alapítvány külföldi csatlakozók számára az OTP Banknál devizaszámlát nyit.

A számlaszámokat a szükséges körben az alapító közzéteszi.

6./ Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

7./        -  Azt 5 tagból álló kuratórium kezeli, külön díjazás nélkül, azzal, hogy szükséges és indokolt költségek megtérítésére igényt tarthatnak.

-  A kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel, illetve kuratóriumi tagságát az alapító szünteti meg.

            Elnök: Weisz Róbert

            lakcím: 9021 Győr, Árpád u. 14.

Tag: Németh Zsolt
lakcím: 9300 Csorna, Felsőszeri ltp. 30.

Tag: Hende József
lakcím: 9400 Sopron, Bécsi u. 85/B.

Tag: Győriné Németh Márta
lakcím: 9400 Győr, Liszt Ferenc u. 33.

Tag: Zsidi István
lakcím: 9030 Győr, Csikóstó u. 36.

Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző legalább egy évig – vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet rész az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügylet érdekében egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülést megelőzően legalább egy héttel, a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval, postai úton vagy átvételi ív aláírásával egyidejűleg.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt két kuratóriumi tag írásban kéri.

Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pontokkal 3 héten belül ismételten össze kell hívni az ülést. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés határozatképességére is a rendes ülésre vonatkozó szabályok irányadóak.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-          a belső szabályzatok megállapítása, módosítása,

-          az alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása,

-          döntés az alapítványi támogatásokról,

-          közhasznúsági jelentés elfogadása.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke készíti el.

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag köztük az elnök is jelen van.

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyhangúlag hozza.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium ülésén, egyhangúlag kell jóváhagyni.

A kuratórium köteles az Alapítvány Határozatainak könyvét vezetni, melyből kiderül a kuratórium döntéseinek tartalma, határozathozatal időpontja, a döntés hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye, illetve a döntés végrehajtásának felelőse.

A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli és székhely hirdetőtábláján – az érintettek köre szerint internet útján – nyilvánosságra hozza.

8./ A kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát az ezen okiratban írt megkötésekkel.

A kuratórium az alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, az csak az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

A kuratórium az alapítvány alapító okirat szerinti tevékenységének és az éves gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles az internet útján nyilvánosságra hozni – vagy a www.bercsényi.eu honlapon vagy saját honlap létrehozása esetén, ott.

Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba előre jelzett és a kuratórium elnökével egyeztetett időpontban az alapítvány tisztségviselőjének vagy alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet, az alapítvány székhelyén.

A kuratórium elnöke egy személyben képviseli az alapítványt és a kuratórium egy tagjával együttesen jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Képviseleti jogkörét esetenként, akadályoztatására tekintettel, teljes bizonyító erejű magánokirattal írásos meghatalmazással a kuratórium másik két tagjára együttesen átruházhatja. E bekezdés a bankszámla feletti rendelkezésre nem vonatkozik.

A kuratórium dönt abban a kérdésben, hogy kit részesít az alapítvány, támogatásban és milyen formában.
A kuratórium dönt esetlegesen pályázatok kiírásáról.

A pályázati feleleteket a kuratórium határozza meg.

Az elismerésben részesíthető személyekkel szembeni követelményeket a kuratórium határozza meg az alapítvány céljaival összhangban.

Amennyiben az alapítvány pályázati úton nyújt támogatást, a pályázatnak minden esetben nyíltnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát.

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes követelményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van  (színlelt pályázat).

Amennyiben az alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles írásbeli szerződést kötni, melyben felek rögzítik a támogatás feltételeit, különös tekintettel az elszámolás feltételeire és módjára.

A kuratórium saját hatáskörben dönthet akként is, hogy adott évben nem eszközöl kifizetést, támogatást, de ezen döntést két egymást követő évben nem hozhat.

Az alapítvány, annak gazdálkodásáért, vagyonkezelésért felelős személyt, valamint támogatót, illetve személyek PTK. 685. §-a szerinti hozzátartozóit cél szerint támogatásban, juttatásban nem részesíthet, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők.

A kuratórium belátása szerint évente akár több alkalommal is oszthat szét támogatásokat jutalomként, ösztöndíjként vagy egyéb adózási szempontból, törvényes kereteken belül az alapítvány és az adományozott számára legmegfelelőbb jogcímen.

A közhasznú tevékenység folytatásának, a szolgáltatások igénybevételének szabályait esetenként – a szolgáltatás-nyújtás formájától függően – kuratórium határozza meg azzal, hogy a közhasznú szolgáltatások bárki számára hozzáférhetők. A közhasznú szolgáltatások nyújtásának módját, helyét, idejét az Alapítvány internet útján nyilvánosságra hozza – vagy a www.bercsenyi.eu honlapon vagy saját honlap létrehozása esetén, ott.

Tekintettel arra, hogy az alapítvány várható éves bevétele nem éri el az 5 millió forintot, így Felügyelő Bizottságot az alapító nem hoz létre.

10./ Az alapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon a Bercsényi Diák-sportegyesületre száll át, aki köteles azt jelen alapítvány céljaival összhangban felhasználni.

11./ Az alapítvány a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnál vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. Az alapító kérelmet nyújt be ennek érdekében nevezett bírósághoz.

12./ Az itt nem szabályozott kérdésekre a PTK-nak és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvénynek az alapítványokra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

13./ Az alapítvány pártoktól független, támogatást pártoktól nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogathat, továbbá az itt felsorolt szervezeteknek anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Eredeti okait kelt: Győr, 1995. május 4.

Módosítás dátuma: Győr, 2004. január 13.

Módosítás dátuma: Győr, 2004. február 26.

Módosítás dátuma: Győr, 2010. január 15.

                                                                                        Németh Zsolt

Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

                       alapító


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Telefon: +36 96 529 520

E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu

OM azonosító: 203037/014


2024Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum