SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/014 | 9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Intézmény logo

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Az oktatóiközösség olyan pedagógusokból áll, akik a nevelést-tanítást hivatásuknak tekintik. A hozzáadott értékű fejlesztési munka részükről jelentős. Tanárkollégák nagy része fogékony az újra, keresi a gyermekközeli tanítási és versenyeztetési formákat (projekt, csoportmunka, levelezős versenyek, érettségi elnöki, bírálói, versenyzsűri, tankönyvírói feladatokat vállalnak).  A közlekedési, rendészeti, és testkulturális terület teljesítménye verseny- és vizsgaeredmények tekintetében élterülete iskolánknak. Ezeken a területeken országos irányadó, vezető szerepet vívtunk ki. Jelentős változásnak tartjuk, a jogszabály által támogatott felnőttoktatásban a megjelenésünket (szállítmányozási ügyintéző, kkv, sportedző) s a felnőttképzésre is felkészültünk (pl. személy - és vagyonőr, több csoport végzett már).  

Az intézmény tanulóközösségének profilja  

Létszám: 937 fő iskolarendszerű nappali  Évfolyamok:

Technikum 9 – 12. évfolyam 25 osztály

Szakképző iskola 1/9 – 3/11. évfolyam 3 osztály

Érettségire épülő 5/13 évfolyam 4 osztály

     2/14. évfolyam 2 osztály

Felnőttoktatás esti tagozat: 88 fő

              

Tanulócsoportok: tanítási – tanulási feladatokból eredő kötelező és szabadon választott tantárgyi bontások: 

 • idegen nyelv 9 – 14. évfolyamon
 • informatika 9 – 10. évfolyamon
 • szakmai gyakorlat 9 – 11. szakiskolai évfolyamon
 • matematika 9 – 12. évf. minden osztályban 
 • magyar nyelv és irodalom 9 – 12. évfolyamon sportosztályokban
 • középszintű és emelt szintű érettségi felkészítést megcélzó, további kötelezően választható tanórák a 10. évfolyam végén (2 óra / hét)

 

Nemek aránya:  

lány tanuló: 44,4 % 

fiú tanuló: 55,6 % 

 

Kisebbségek: nem releváns, osztálytípusokat tekintve, rendészeti szakközépiskolai osztályban roma program keretében, sportosztályokban, egyesületi / klub igazolt versenyzőként, szakiskolában szakmai képzésben vesz részt egy-egy tanuló 

  

A tanulók szociális háttere:   

Intézményünk missziója a közepes társadalmi helyzetű rétegek gyermekeinek személyiségfejlesztése, munkaerőpiac képes tudáshoz juttatása. 

Iskolánk jellemzően a győri, Győr környéki szakmunkás illetve középfokú végzettségű munkavállalók, alkalmazottak gyermekeinek iskolája. Bizonyos szakjainkra, például vasútüzem, közbiztonság, családi szakmai hagyományok alapján nagyobb távolságból is jelentkeznek tanulók, de általában ők is átlagos képzettségű és átlagos társadalmi helyzetű szülők gyermekei. 

  

Tanulóhelyzet speciális vonásai  

Körülményeink között iskolánkban a sikeres munkát nem a tanulók tömegeinek elit egyetemekre való bejutása, hanem a neveltségi és műveltségi hátrányainak érdemi csökkentése, megalapozott érettségi bizonyítványhoz juttatása, szakmai végzettség megszerzésére való előkészítése, a tanulók harmadának felsőfokú tanulmányok megkezdéséig juttatása jelenti. 

2013. április 24-i MPI szakértő által készített „Burnout kutatás a Bercsényi Miklós Középiskola nevelőtestületében” látható jelenségként a tanulók egy részénél alulmotiváltság meglétét jegyzi meg.

Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott tehetséggondozó köznevelési típusú sportiskolaként élsport utánpótlás-tanulóink erős motivációs bázisát viszont jól jelzik, az élsportba kerülés, az olimpiai részvétel elérésének lehetősége. Egyben jelentős az igazolt versenyhiányzások miatt a felzárkóztatás, szinten tartás szükségessége is.

Munkába állást megsegítő informatikai írástudás s ezt igazoló bizonyítvány megszerzése akkreditált - ICDL vizsgaközpontunkban - 60%-os. Elektronikus faliújság közvetlenül az aulában, az iskolán kívül honlapunk és facebookunk szolgálja a tanulóinkkal a híráramlási kapcsolattartást. AZ EMMI által gondozott  az OH támogatásával megvalósuló Fenntarthatósági Témahét környezeti és digitális projektjében is regisztráltak vagyunk tanulóinkkal.  

A Szegedi Tudományegyetem OK új generációs, diagnosztikus mérési rendszerének partneri résztvevőjeként, innovatív értékelés részesei vagyunk. 

Tantestület profilja  

Életkori megoszlás: Az iskolai nevelőtestület 65 főből áll + 17 óraadó, a tantestület átlagéletkora nem éri el a 45 évet.  A férfiak aránya magasabb, mint általában a köznevelési intézményekben: 44 % 

  

Végzettségek, besorolások:  

Egyetem: 70 % 

Főiskola: 30 % (engedélyezett idegen nyelv és szakmai elmélet és gyakorlat területén) 

Szakvizsgás munkatársak: 15 fő 

Érettségi vizsgaelnökök: 15 fő 

Tankönyvírók, tananyagfejlesztők: 5 fő (közlekedési ágazat és sport ágazat elmélet) 

ICDL nemzetközi vizsgaközpontunk vizsgáztatói: 3 fő 

Mesterpedagógus: 2 fő 

Pedagógus II: 19 fő 

Gyakornok: 2 fő 

 

             Munkaközösségek száma: 9 (elkülönült kabinet rendszerben) 

Együttműködés a tantestületen belül: az intézményben stabil, jó mentálhigiénés állapotban lévő nevelőtestület dolgozik, néhány fő segítségre szorul, hogy – az erősségeink számbavételét segítő, burnout vizsgálatunk jelentése szerint – a kiégés folyamatában ne jusson el egy rosszabb stádiumig.  

Intézményi Tanács már egy évtizede működik, mint az igazgató döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. 

Információs nap minden hónap utolsó hétfője, ahol az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők beszámolóinak elhangzása és feladategyeztetések után, esetmegbeszélésekre van lehetőség a nevelőtestület körében, melynek pozitív pszichológiai transzferhatása jelentős.  

Napi / heti szinten az intranet belső hálózatunk biztosítja a munkatervi lebontásból és az intézmény napi életéből adódó feladatpontosításokat és kijelöléseket az  igazgatóság és a pedagógus kollégák között. 

Minden évben tervezetten őszi pedagógus és alkalmazotti „Tégy az egészségedért” szabadidős egészségügyi napot tartunk, (követve a burnout vizsgálati megállapítás szerint is) a stabil testületi légkör fenntartását.  

Belső tanári továbbképzések zajlanak, mára különösen az IKT területén, - külön digitális képzésért felelős tanár került megbízásra Félévkor és év végén minden kolléga - hagyományos önértékelésünk részeként meghagyott - tantárgygondozói lapot tölt ki magáról, szakterületéről, mely szolgálja a PEM-et és a tanfelügyeleti látogatást is. 

Szülői Választmány, amiről nem mondhatunk le…  

A szülői háttér véleményező, támogató szerepére szükségünk van, tanulóink egy részének alulmotiváltsági megszüntetéséhez s tanulmányi eredményeinek mind pozitívabb irányú változása érdekében is. Jelentős irányú kedvező változás tapasztalható az SZV szerepével az információáramlásban és a szülői szerepek gyakorlásában. A Szülői Választmány figyelemfelhívással, javaslataival sokat tehet a meggyengült családi funkciók visszaállításáért, a tanulóink otthoni napirendje ellenőrzésének fontosságáért. Folytatásra érdemes a négy éve elindított Szülők Akadémiája életmódbeli - nevelési tanácsadó sorozatunk, meghívott szakemberek részvételével. 

  Szervezeti felépítés

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Kiemelt célok:   

 1. közlekedés szakmacsoportú  szakképzési  és  tehetséggondozó  versenyeredményeink megtartása 
 2. belügyi rendészeti ismeretek oktatásának szinten tartása
 3. sport utánpótlás-nevelés korosztályos, tehetséggondozó országos és nemzetközi eredményeink megtartása
 4. informatika, ICDL vizsgáztatás szinten tartása
 5. idegen nyelvek oktatási színvonalának szinten tartása, nyelvvizsga eredmények fokozása

(különös tekintettel a (2020-as) felsőoktatási bemeneti szintkövetelményre 

 1. általános tanulói motiváltsági helyzet fenntartása, javítása

  

Pedagógiai programunk további sajátosságai: (kulcsfolyamatok)  

  

 • a tanulás intuitív vezetése, adaptív, méltányosság alapú tanítás a tanulói különbözőségekre figyelve
 • nevelés, személyiségfejlesztés, csoportdinamika a közösségépítés közben
 • tanulói eredményességi vizsgálatok, értékelési folyamatok követése
 • hatékonyságvizsgálat, egyéb erőforrások feltárása
 • testületfejlesztés, SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  mint  új  iskolatípus szervezet menedzselése  
 • partnerkapcsolatok erősítése, dualitás mind teljesebb kiépítése a szakmai gyakorlatok vonatkozásában
 • kulturális, sport, és egyéb hagyományok megőrzése a centrum típusú iskolarendszerünk önazonosságának kiépítését segítve
 • szakgimnáziumi és szakközépiskolai iskolamarketing a munkaerő-piaci irányultságot követve.

 

Erősségekként éli meg közösségünk:  

 • Sikeresen vettünk részt a COMENIUS 2000. pályázaton, és 2002-ben megkezdtük iskolánkban a COMENIUS I. közoktatási minőségfejlesztési projekt – a partnerközpontú működés – megvalósítását.
 • februárjában Közoktatás Minőségéért Díj pályázatot készítettünk és nyújtottunk be a partnerközpontú működés kategóriában.
 • Pedagógus teljesítményértékelési országos pályázaton dicséretesen vettünk részt 2006-ban, egyéni önértékelési rendszerünket kialakítottuk, napjainkban is félévente egyéni szaktanári tantárgygondozói lapot készít minden pedagóguskolléga.
 • A tantestület 80 %-a stabilan bízik szakmai felkészültségében továbbá

a nevelőtestület 60 %-a stabilan meg tudja oldani az iskolai problémahelyzeteket, 22 %-a minden helyzetben megfelelően rendezi ezt. 

 • Kiemelhető a nevelőtestületen belüli egységben lévő támogató erő és az, hogy a nevelőtestület stressz profilja kedvező, állapítja meg a burnout kutatás a fentieket iskolánkban, 2013-ban.
 • Intézményünkben folyamatosan jelen van a megújulásra való igény, innovációs tevékenységünk egyik fő eleme a pályázatokon történő részvétel. A 2012-től eltelt időszakban iskolánk az alábbi pályázatokat nyerte meg:
 • a TÁMOP-3-1-4B-13/1-2013-0001 pályázat során mentor intézményi címet nyertünk el és jó gyakorlatainkat terjesztve bemutató órákat tartottunk győri intézmények pedagógusai részére,
 • a Magyar Diáksport Szövetség a 2014-es évben indította útjára az ún. TE IS TÁMOP- 3.1.13-12-2013-0001 (Testmozgás az iskolában) Programot,

amelyben iskolánk is aktívan részt vett, a pályázást követően, 

 • szakközépiskolás tanulóink családi életre nevelését és egészséges életmódra szoktatását szolgálta a TÁMOP-3.1.4.C-14 elnevezésű pályázat,
 • sportiskolák számára használható módszertani segédanyagot készítettünk - a TÁMOP -2.2.1-3AP-HP-20141013 számú pályázat keretében.
 • ERASMUS+ nemzetközi pályázaton nyerve – 2018. január – Európai szakmai közlekedési ágazatú gyakorlatra utazhatnak tanulóink.
 • Az idegen nyelv oktatás magasabb színvonalra emelését szolgálja kapcsolatunk az írországi Ulster egyetemével, ahonnan minden évben gyakorló tanárok érkeznek iskolánkba. Az anyanyelvi tanárok által tartott órák nem csupán a kiejtés tökéletesítését és a változatos tanítási módszerekkel történő ismerkedést szolgálják, hanem a multikulturalitás igényének kialakítását, más népek kultúrájának, szokásainak megismerését és az elfogadást is.
 • Több kollégánk részt vett a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja illetve a Testnevelési Egyetem által szervezett mentortanári képzésen. Így intézményünk felsőoktatási gyakorlóhelyként is működik, alkalmas gyakornokok fogadására és képzésük megsegítésére.  

              

Munkába állást segítő informatikai írástudás megszerzése vizsgaközpontunkban  

Intézményünkben    2002.     szeptember    20-a     óta    működik    a   Neumann    János Számítógéptudományi Társaság által akkreditált ICDL vizsgaközpont. Ezt kihasználva a 9-10. évfolyamos tanulóinkat az ICDL SELECT START, míg az informatikát 11-12. évfolyamon választók esetében az ICDL SELECT vizsgamoduljaira készítjük fel tanulóinkat. Az eddigi gyakorlat szerint 9. évfolyamra felvett tanulóink közel 60%-a regisztráltatja magát az ICDL rendszerébe. Közülük sokan teljesítik az iskolánk akkreditált ICDL vizsgáztatói által vezetett modulvizsgákat, és szereznek ezzel munkába állást segítő európai szintű elektronikus írástudást igazoló bizonyítványt. Munkánk elismeréseként a Neumann János Számítógéptudományi Társaság ICDL Akkreditáció Bizottsága 2015. június 19-én vizsgaközpontunk működését kiemelkedő színvonalúnak minősítette és a vizsgaközpontot, az ICDL kapcsolattartót, az oktatókat és a vizsgáztatókat külön dicséretben részesítette.  

Intézményünk szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása  

 

Partnereink azonosítása a minőségbiztosítás kapcsán megtörtént. Az őszi tanévkezdéskor Iskolánk és piacképessége címmel fórumot hívtunk össze, ahol hivatalos partneri együttműködési megállapodás aláírására is sor került. A fórumot a partnerség megerősítése érdekében évenként újra összehívjuk. A belső és külső partnerek elégedettségi vizsgálatai is rendszeresen készülnek, melyek jó alapot adnak a következő időszak nevelő-oktató munkájához. 

Célunk, hogy az iskolánk adta lehetőségeket minél szélesebb körben megmutassuk a volt és leendő érdeklődőknek, amivel a személyes kötődést is erősíteni szándékozunk. A munkahelyi tapasztalatok megszerzését és a gyorsabb munkahelyi beilleszkedést elősegítő duális képzés a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara együttműködésével iskolánkban is megvalósul. Tanév közben és az összefüggő szakmai gyakorlatok alkalmával tanulóink gyakorlati tapasztalataikat a partneri cégeknél szerzik meg. Ez lehetőséget teremt a leendő munkaadók részére is, hogy jövendőbeli munkavállalóját megismerje, és megfelelő ráhatással bírjon a tanulókra. A jelenlegi demográfiai helyzet miatt már nem csak a tíz kiemelt hiányszakmáról beszélhetünk. Minden területen munkaerőhiány van. Ezt mutatja az a tény, hogy az együttműködési megállapodásokon és tanulószerződéseken kívül, már tanulmányi ösztöndíjszerződéseket is köt a GySEV Zrt. és a MÁV Zrt. tanulóinkkal. Együttműködési kapcsolatot ápolunk a Baross Gábor oktatási Központtal, akik lehetővé tették iskolánk számára, hogy külső helyszínen a győri csomóponti állomásfőnökség épületében, annak oktató tanműhelyében tölthetik gyakorlataikat a végzős vasútforgalmim szolgálattevő tanulóink. Jó kapcsolatokat ápolunk a Airport Győr-Pér Repülőtér Kft-vel, ahol a légi üzemvitel ellátó szakos tanulóink tölthetik gyakorlataikat. A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés gyakorlati elmélyítéséhez kimagasló támogatást nyújtanak a MÁV

Cargo Zrt. a GySEV Cargo Zrt. a Győr-Gönyü Kikötö Zrt. G. Transport ’96 Kft, valamint a BI-KA logisztikai Kft.  RCH Zrt.  2018-tól a munkaalapú tanulást segítve, duális gyakorlati folyamatos helyszínként is működik .

Szakképzésünk megvalósításához szükségünk van városunk területén és a környékén működő cégek, vállalatok támogatására, akik több esetben szakoktatót is biztosítanak az adott tantárgy tanításához, és biztosítják az összefüggő szakmai gyakorlathoz a képző helyszínt is. Így van ez a rendészeti képzésünk esetében is. A rendészeti oktatásunk erősen függ kapcsolatainktól Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Security Patent akik lehetőséget biztosítanak a Személy-és vagyonőr szakképzés gyakorlati színhelyének is. 

Tanulóink sportolási lehetőségeit iskolánkban országosan a legjobbak közé soroljuk, a Magyar Olimpiai Bizottság Programigazgatósága által támogatott sportosztályokat működtetünk. A partneri kapcsolatok szorosságát az is mutatja, hogy a szorgalmi időszakon kívül eső, Győrben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) megrendezéséhez önkéntes tanulói segítséget kértek Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a sportklubok. A rendezvény biztosítását szintén a mi rendészeti tanulóink bevonásával oldaná meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és a Security Patent. 

Sport területén az AUDI ETO-val való kapcsolatunk nem merül ki abban, hogy a kézilabdázó tanulóink oda járnak edzésre. Mint a szervezet bázisiskolája igazodunk az edzésekhez és a mérkőzésekhez. Ennek kompenzálására a tanulók részére felzárkóztató különórákat is tartunk.  Az ICDL vizsgaközpontunk eredményes működéséhez nélkülözhetetlen a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ICDL Irodájával való folyamatos kontaktus. Rendszeresen részt veszünk az NJSZT által szervezett Országos ICDL Konferenciákon. 

 

Szakgimnáziumunkban a tanulókkal szembeni elvárás, hogy minél eredményesebben végezhessék tanulmányaikat, részükre tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk. Iskolánknak gondolnia kell azon tanulóira, akik kiemelkedően végzik tanulmányaikat és tovább kívánnak fejlődni. Felsőoktatási partnereink közé tartozik a SZIE Apáczai Csere János Kar és a Széchenyi István Egyetem közlekedési, mérnöki karai. Közös orientáló megbeszélések, oktatást érintő tanári műhelymunka folyik, hallgatói színhely megtartása mellett. A NYME Savaria Egyetemi Központ számára mentoraink révén segítjük a gyakorlati képzést.  Nemzetközi kapcsolatainkban 2009/2010-es tanévtől az észak-írországi Ulster Egyetemmel való kapcsolatunk, anyanyelvi angol tanárcserét tesz lehetővé, erősítve az idegen nyelvi tudás megszerzését tanulóink számára. 

Nemzetközi kapcsolataink között említést érdemel a portugáliai Benfica SL-lel kötött együttműködési megállapodásunk is. Ennek értelmében minden évben néhány napot Lisszabonban tölthet el az iskolánk által alapított Fehér Miklós-díjban részesülő két személy, egy sportban élenjáró tanuló és egy, az iskolánkban folyó sporttevékenységet magas színvonalon támogató felnőtt, edző.  

Gazdálkodási adatok

Intézményünk mindig is kiemelten fontosnak tartotta az informatika oktatását és az IKT eszközök alkalmazását a tanítási órán. Az iskola Pedagógiai Programjának értelmében a tanítási órák 15 %-át minden tantárgyból digitális eszközök igénybevételével kell megtartani

A fenti célok megvalósításához természetesen nem elegendő a pedagógus kollégák felé követelményeket támasztani, ehhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra megteremtése. 

Úgy gondoljuk, iskolánk ez irányú felszereltsége nem hagy kívánnivalót maga után. Minden tantermünk laptoppal és projektorral felszerelt. A munka könnyítésére, az elektronikus napló vezetésére minden pedagógus asztalán számítógép van, minden tanári szoba nyomtatóval felszerelt. 

 Huszonöt tantermünkben található interaktív tábla, ezeket pedagógusaink rendszeresen használják a mindennapos munkájuk során. Az Internet adta lehetőségek kiaknázásával és prezentációk megtartásával tesznek eleget a módszertani színesítéssel kapcsolatos elvárásoknak.  

A teljes osztály befogadására alkalmas „kék” termünk kiváló színtere az olyan foglalkozások megtartásának, amelyek számítógép használatot igényelnek, hiszen minden tanulónk asztalán síkmonitoros számítógép található. 

Három számítástechnikai szaktantermünk korszerű gépekkel felszerelt, az itt megvalósuló informatika oktatás eredményessége érdekében. 

A természettudományok tanítására szaktanterem áll rendelkezésre, amely remekül alkalmas ezen tárgyak tanítására, valamint kísérletek bemutatására. 

Idegen nyelvi laborunk nyelvi csoportok befogadására alkalmas. A nyelvi oktatás színesítését, a szöveghallgatásos feladatok jó minőségben történő meghallgatását, a kiejtés tökéletesítését szolgálják a tanulók rendelkezésére álló fejhallgatók. 

Intézményünk hagyományosan elkötelezett a sport képzés felé. Tornacsarnokunk bármilyen szintű labdajáték megrendezésére alkalmas, kis tornatermünk a szertorna és talajtorna oktatásának helyszíne. Az úgynevezett „futófolyosó” szintén gyakori színtere a testnevelés óráknak és a mindennapos testnevelésnek.  

Vizes tanmedencénket a sárkányhajósaink, kajak-kenu sportolóink használják elsősorban. 

Kiválóan felszerelt konditermünk a tanulók és a pedagógusok egészséges életmódjának megvalósulásához járul hozzá. 

Iskolánk egy kétszintes könyvtárral rendelkezik. Közel 25 ezer kötet szolgálja a tanulók érdeklődését. Ennek 60%-a szépirodalom, 40%-a tanulást, oktatást, nevelést segítő szakirodalom. A könyvtárban található idegen nyelvi sarokban német és angol nyelvű kézikönyvek, szépirodalmi regények, magazinok, újságok, valamint egy televízió található. Kiválóan alkalmas nyelvi csoportfoglalkozások megtartására. 

Az alagsorban lévő stúdió az iskolarádió székhelye, de filmvetítések is tarthatók itt. 

Iskolai ünnepségeink megtartásának helyszínei az emeleten található Fehér Miklós-aula és a földszinti aulánk, amely helyet ad a Büszkeség falának. A falon lévő márványtábla tartalmazza mindazon volt és jelenlegi tanítványunk nevét, akik résztvevői voltak az ötkarikás játékoknak. 2016-ig negyven „kőbe vésett” dicsőségű olimpiai szereplésünk van. 

Az alagsorban található klubhelyiségben főként szabadidős tevékenységek kerülnek megtartásra. Közönségtalálkozók, író-olvasó találkozók, teadélutánok, klubfoglalkozások színtere ez a helyiség. 

Tanulóink egészségének megőrzését szolgálja az orvosi rendelő. Heti két alkalommal iskolaorvos, egy alkalommal pedig védőnő áll a diákok rendelkezésére. 

Tanműhelyünk felszereltsége országos viszonylatban is jónak mondható. Motorkerékpár szerelő és közlekedésautomatikai műszerészek gyakorlati képzése folyik itt. Mindkét szakmában valódi, életszerű helyzetek elé tudjuk állítani a tanulóinkat. A fémipari alapképzéstől kezdve a számítógépes diagnosztikáig rendelkezésre állnak korszerű eszközök. Közlekedési laborunk számítógépes szimulációs programok futtatására is alkalmas 

Archívum


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

Telefon: +36 96 529 520

E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu

OM azonosító: 203037/014


2024Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum